En aquesta fotografia realitzada l’any 2018 des del satèl·lit Sentinel-2 es pot valorar de quina forma la sequera, el Thomicus i els fongs han afectat les masses forestals del Maresme. Les zones en color groc són zones amb masses boscoses afectades amb menys d’un 25% de vegetació seca, mentre que les de color taronja superen el 25%. Font: ICGC.