Article en PDF

Original

El capbreu de la baronia de Dosrius i Canyamars[1]

Transcripció d’Anna Spa Peradejordi

Memoria de las tasquas de la paroquia de sant Esteve de Cayam[…] y scribana del castell de dorius

Primo fa tasqua en Pere de Ropit de tot lo seu mas enomenat de Ropit en altra manera dit mas Julia i tarmena a Sol yxent ab la lou de sant Pau a mig jorn en la onor[2] d·en Ramon Mir a Sol Ponent ab la onor mia que tinch per vos al puig de a[b]o[f]era; a serç ab las ono[r]s d·en Font

Item per lo semblant en Guillem de Ylala[3] li sia demanat la tasca

Item en Galzeran de Aulero fa tasca del seu mas on les afronta a sol yxent als les ono[r]s del mas  Ylel[l]a; a mig jorn en sol ponent en la onor de sant Esteva de Ca[n]yamas; a serç en la onor d·en Pere Cay[ell]al

Item en Guillem de Pedro fa tasca del seu mas Pedro et per aquestes peses de val e nomen[a] de la primera [f][…] a puig colomer et altra a sa Masanera e l·altra a ses comas e les duas a la Morera

Item en Guilem de Ledó fa tasca de tot lo seu mas Ledó

Item en Pere Ysart fa tasca de tot lo seu mas Ysart

Item en lo mas Castelar fa tasca per lo mas Alset

Item en Pere Lesera fa tasca de tot lo mas Lesera

Item en Bernat de Rugent fa tasca de tot lo seu mas Rugent

Item en Guilem Agell fa tasca de tot lo seu mas Agell

Item Guilem March fa tasca de tot lo seu mas March

Item en Guilem Cayadel fa tasca de tot lo seu mas Cayadel

Item en Pere de Nivelas fa tasca

 

Item memoria de totas les peses que en Valmajor fa en la pre<n>sen, sia que a prodoyda y diu las te en  alou e axi matex totas les peses que ab ell afronten din<a>s lo terme y paroquia de Dorius en l·any noranta nou. Scrit

Item primerament és atermenat lo prat de Canalies: a sol yxent ab l·alou de sant Martí fin<a>s a la seva; a mig  jorn en lo puig de Lobateras axi com de Val·leix; en l.altra part termena ab la yguera de pontaron

Item altre camp al loch dit Semenlerio. Afronta en les ono[r]s d·en Libre; en l·altra part en la vila de ruvicules y en la honor d·en Libre; a mig jorn en lo mas de Rimblas; a sol ponent ab les ono[r]s d·en Ysart

Item altre camp en lo loch dit a vall [e] de Rimblas y de Rovira daval axi com esdevehit a sol yxent ab les ono[r]s d·en Ramon de Cam[p]emdarca; a mig jorn en la honor de na Dolsa de Canyemars; a sol ponent en las ono[r]s d·en Vall

Item altra camp de Vilama[tell]. Afronta a sol yxent en lo torent de Bou axi com esdevehit als en Ramon Ba[t]lle y en lo torent de Bou y en la valldarca axi com [es]devehit ab la onor d·en Olsina; a mig jorn en lo cap de Tapioles y d·en Ramon Batlle

Item l’altre camp al loch dit Puj de Pinanagrarm que afronta a sol yxent en la onor d·en Noguera; a mig jorn en lo cap d·en Rovires; a sol ponent en la riera que ix de Libra

Item en la ila de Rodder[o]da. Affronta a sol yxent en la riera de Canyameres; a ponent en las ono[r]s del mas mas Anglas; a mig jorn en las ono[r]s del mas Palibiri

Item en altra camp de pensali a la riera que afronta a sol yxent en la riera que ix de canyamars; a mig jorn en las ono[r]s d·en Bruguera; a ponent en lo mas Carbonel

Item altre camp de granera. Afronta a sol yxent en la riera; a mig jorn en las ono[r]s del mas Carbonel; a serç ab [en] Ramon Batlle; a serç en las ono[r]s del mas Carbonell

Item l.alou de Curundelas, Afronta a sol yxent ab les ono[r]s d·en Mir; a mig jorn en lo torent de Maians; a sol pone[n]t ab los ono[r]s del Mas Pi; a serç ab les ono[r]s d·en Arnau Mir

Item en la onor d·en Morera. Afronta a sol yxent ab les ono[r]s del mas pui Puig; a mig jorn ab les ono[r]s d·en Ramon Batlle; a sol ponent ab les ono[r]s d·en Valposa; a serç en las ono[r]s d·en Arnau Mir

Item I fexa en lo fron[t] de Canamars axi com de vesex a son yxent com [..]s a mig jorn en la riera de Canamars; a ponent ab […]: a serç

Item en ipse quintana que afronta a sol yxent ab les ono[r]s d·en Ramon Batlle; a mig jorn ab les ono[r]s del mas Armengol; a serç en lo pug de Guardiola; a ponent en la carera mercadera que va a Granolers

Item en lo camp d·en Font. Afronta a sol yxent en la riera que ix e porta y entra en la riera Corbils; a mig va fins a la reclosa del castel e afronta ab les ono[r]s d·en Ramon Batlle; a ponent ab las ono[r]s d·en Arnau de Terrades; a serç va fins al torent que del coll Senola ix e va fins al torent Pocans

Item en lo camp de Careras ab la montanya que aqui ven e va fins ab les ono[r]s d·en Ramon Ba[t]lle a sol yxent; ab [les] ono[r]s d·en Ramon Ba[t]lle; a serç ab la coma de [Canyamars]; a serç ab las ono[r]s d·en [M]oliner

Item en altre camp major que afronta a sol yxent ab les ono[r]s d·en Arnau [Gel]; a mig jorn va fins al puig de Moiano; a sol ponent en les ono[r]s d·en Ramon Batlle e d·en Carbon[ell]; a serç en les ono[r]s de [Fa]nolet

Item en la plana que yxit a torent de Gel que a sol yxent de vesex ab la yguera del por[t]is; a mig jorn en lo torent qui va de la coma de rialb; a ponent en la onor d·en Coll

Item en la coma de Rials de que de sol yxent devesex ab les onors del castel segons lo marge amargenat axi com esdevenir entre nos e [el] castel ; a mig jorn en la era del castel e va fins a; la vina dels ports; a ponent en lo torent de gats e va fins a la onor d·en Coll e respon a[munt] padr[..] ab la onor d·en Coll; a serç ab la onor d·en Far e va fins a la present<a> d·en Ledó

Item en altra camp de Careres. A sol yxent ab las ono[r]s d·en Ba[t]lle; a mig jorn an les ono[r]s d·en Ramon Moliner; a sol ponent novens afrontasions

Item una pesa de terra b ab bo[s]chs qui en Guillem de Manresa vene an Galsiran de Cartela en lo loch dit torent de Valmajor  termena a sol yxent ab les ono[r]s d·en Guillem de Valmajor; a mig jor[n] ab la camí que va al Moyó; a ponent ab les ono[r]s del dit Guillem de Valmajor a part en lo meu mas Manresa a part ab en Pere de Valmajor; a serç ab lo marge d’en Pere de Valmajor e del dit mas Manresa e del dit Pere de Valmajor

Item lo dit Ma[n]resa a venut altra pesa de terra al dit cartela al loch dit Sicarde y termena a sol yxent part en la vi[n]ya de Santa Maria e part ab la teneo d·en Pera de Valmajor; a mig jorn e a ponent en la teneo d·en Pere de Valmajor e a serç en la teneo d·en Pere de Valmajor

Item més li ven altra pesa al loch dit al Puig de la Guardiola e termena a sol yxent e a mig jorn en la teneo d·en Guilem de Valmajor; a ponent en só que resta a mi; a serç en la teneo de Senta Maria

Item més a venut lo dit Guilem de Manresa al dit Cartelà lo seu mas a Pelat de Manresa ab les peses seguants: afronta la primera pesa en la qual és deficat lo dit mas Manresa; a sol yxent ab les ono[r]s d’en Guilem de Valmajor e part ab en Guilem Esteper e part en altra teneo mia; a mig jorn ponent en la teneo d·en Guillem de Valmajor e part en al teneo d·en Pere de Valmajor; a serç en la teneo <den> d·en Galseran de Cartela que fonch mia e part en la onor del dit Castel

Item l·altra pesa és al loch dit Munt Pedrós, afronta a sol yxent ab lo torrent de Agudells, a mig jorn en les ono[r]s d·en Guilem de Valmajor; a ponent en la teneo d·en March des Coll; a serç en la teneo d·en Pere de Valmajor

Item la altra pesa és en lo loch dit Agudells. Afronta a sol yxent ab en Pere de Valmajor; a mig jorn ab en Val Guillem de Valmajor e part ab en Pere de Valmajor; a ponent en lo torrent de [A]gudells; a serç ab en Pere de Valmajor

Item la altra se⎾pe⏋sa és al loch dit Rials. A sol yxent ab en Bernat Oliver; a mig jorn ab en Pere de Valmajor; a ponent en lo torrent de Rials; a serç en lo torrent des Senyell e de Rials

Item la altra pesa a sol yxent ab que és al loch dit la Sera d·Agudels: a sol yxent ab lo torent de Rials; a mig jornab en Pere de Valmajor ; ab  a ponent ab en Deus des Coll; a serç ab en Malner des Coll

Item termena la altra pesa a sol yxent al loch dit a ses Vinyes; a sol yxent en lo torent de les Portes e part ab en Guilem de Valmajor e part en lo torent de Valmajor; a mig jorn ab en Pere de Valmajor e part <en la pesa> en la pesa d·en Cartelà  y d·en March de Colll e part ab en Pera de Valmajor e part ab en Guilem de Valmajor e part ab en Guilem Pere de Fenollar; a ponent ab en Guilem de Valmajor e part ab en Pere de Valmajor; a ponent ab en Guilem de Valmajor e part ab en Pere de Val: a serç part ab en Pere de Valmajor e part en lo torent de ses portes

Item l·altra pesa és en lo loch dit as Verdeguer: a sol yxent ab en Lorenç Guabara; a mig jorn ab lo dit Loreçs e part en lo torent de Valmajor; a sol ponent en li dit torent; a serç en lo torent de Rialls

Item l·altra pesa és an lo loch dit las vi[n]yes; a sol yxent ab en Guilem de Valmajor; a mig jorn ab en Pere de Valmajor; a sol ponent ab en Jaume Nonell e part ab en Pere de Felo⎾no⏋lar[4] ; a serç ab lo dit Fenolar

Item l·altra pesa és al loch dit Serola: a sol yxent ab en Guilem de Valmajor; a mig jorn ab en Pere de Valmajor; a ponent ab en Pere de Valmajor; a serç en la teneo d·en Guilem de Valmajor e part ab en Pere de Valmajor

Item l·altra pesa és al loch dit sa cabra. A sol yxent en lo torent de Valmajor; a mig jorn ab en Pere de Valmajor; a serç ab lo Guilem de Valmajor

Item altra pesa al loch dit sa cabra cabra. A sol yxent ab en Pere de Valmajor; a mig jorn ab en Jaume Nonel e ab la carera qi·n va al Moyó; a sol ponent ab en Pere de Valmajor; a serç ab en Guilem de Valmajor

Item l·altra pesa que és al loch dit sa Font. A sol yxent en lo camp d·en Rials e part ab en Pere de Vamajor; a mig jorn en lo torrent de Valmajor e part ab en Pere de Valmajor; a sol ponent en lo tore[n]t dit de Valmajor; a serç ab en Guilem de Valmajor e part en lo camí que va al torent de Rialls

Item l·altra pesa és al loch dit Selva Negra. A sol yxent ab en Pere de Valmajor e part ab en Pere Miquel; a mig jorn ab en Guilem de Tarades e part en la carera pophlica del Moyó; a serç ab en Pere de Valmajor a pat en la teneo d·en Jaume Nonell Jonell

Memoria de aqueles peses de tera que en Valmajor mitjan[ç]ant sagrament a jurat tenir per lo prior de Caseres y per en Galseran de Cartela tenen en la paroquia e terma de Doris (sic), so és Pere e Berenguer de Valmajor

Item tenen e poseexen los desus dits Valsmajors una pesa en lo loch dit a Asiney e termena a sol yxent e a mig jorn en lo mas de Fenolet; a sol ponent ab la fabrequa; a serç en l·alou de Valmajor

Item yo dit Berenguer de Valmajor fas [jurament](?) que la pesa que es al loch dit Serola axi com termena a sol yxent e a mig jorn en lo vostre alou dit Cartela; a sol ponent en la teneo d·en Guilem Miquel; a serç ab [lo] mas la teneo del mas Manresa

Item per altra pesa en lo loch d[esus] dit Serola. Termena a sol yxent y a serç en la teneo del mas Manresa; a ponent ab en Berenguer de Vallmajor

Item yo dit Pere de Valmajor de declara pesa que és en lo loch desus dit Selola[5]. [A ]sol yxent en la mia […]tigut e Bernat de Valmajor; a mig jorn e sol ponent ab lo mas de Manr[esa]; a serç ab lo mas de Fe[no]lat

Item altra pesa que es p[er] lo mas Manresa que es en lo loch dit Perola. Termena⎾a sol yxent ⏋ab lo mas de Valmajor; a mig jorn e sol yxent ab los ono[r]s del mas Junyol; a serç ab [el] mas Fenoyet

Item altra pesa del dit mas de Manresa en lo loch dit Manresa que és en lo loch dit al Puig Selva. Termena a sol yxent  y a ponent ab les ono[rs ] del mas d·en <Bernat> ⎾Berenguer⏋ de Vallmajor; a mig jorn ab los ono[r]s del del mas Tarrades; a serç en las ono[r]s del mas Juyell

Item venda feta per en Guilem March an Galseran de Cartela de una pesa de terra que és en lo loch dit a ses vi[n]yes. A sol yxent ab les ono[r]s d·en Bernat de Valmajor; a mig jorn e a ponent ab les ono[r]s d·en Pere de Valmajor; a serç ab la teneo d·en Manresa

Item venda que na Guilema Carbonela de Valmajor feu an Ramon Olmo de una pesa <de pesa> de tera ab endevís ab los homens de Valmajor en lo loch dit Careres; a sol yxent ab en Ramon Batlle; a mig [jorn] ab lo comprador; a sol ponent ab los ono[r]s del casal del Far; a serç ab mi matexa e ab los omens de Valmajor e ab lo torent de Rials

[1] Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Llinatge Sentmenat, Marquesos de Castelldosrius, 1122.11.1. Capbreus generals de la baronia.

[2] Grafia antiga d’honor. Ja que el trobem emprat en tot el document amb aquesta grafia no considerem necessari emprar altre mot.

[3] Ylella (?)

[4] Felonar o Fenollar

[5] Es refereix a Perola?