Els fogatges de 1497 i 1553 (Dosrius, Canyamars i el Far)

Els fogatges de 1497 i 1553 són dos censos elaborats amb la intenció de fer imposicions extraordinàries acordades per les Corts per a subvenir campanyes bèl·liques, donatius a reis o subvencions o imposicions per a satisfer despeses determinades.

Tots dos es troben a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i són un instrument importantíssim per als estudis de demografia històrica i altres disciplines (com els estudis de genealogia).

Ara fa uns anys, Josep Iglésies va transcriure en 4 volums el contingut dels esmentats fogatges.[1] Nosaltres hem seleccionat la part dedicada a Dosrius, Canyamars i el Far i hem afegit la còpia digital.

Cal aclarir que al fogatge de 1497 no es troben els focs del veïnat del Far i és il·legible el nom de 10 focs. En el cas del fogatge de 1553, els focs del Far es troben amb altres veïnats de Llinars del Vallès.

 

Fogatge 1497 Fogatge 1553
Dosrius i Canyamars (30 focs; falten 10) Dosrius (39 focs)
Mossèn Johan Vicari Mn. Berenguer Genoves vicari
En Libra En Guinard de Sossers
En Rogent En Bruguera
En Maltes N’Astaper
En Gel Joan Picard
En Pedró En Gavarra
En Figueres En Roig
En Homs En Balle
En Canyamàs Jaume Arenas qui esta al Castell
En Staper En Leget
En Comes En Bernat Sabater
En Farrer En Fonayer
En Tarrades En Mir
En Miquel En Rovira
En Mir En Salvi Bruguera
En Fenollet En Jaume Mir
En Getimir En Terrades
En Puiol En Joffre
Mestre Johan Tarau En Teran
Barthomeu Parera En Vany Ferrer
  Lo sastre Mir
  Miquel Ferrer qui esta en la casa den Antoni Bruguera
  Joan Petit
  En Comas
  En Noguera
  Bernat Ramon
  N’Astaper de Plassa
  Gabriel Ferrer
  N’Arenas
  En Vallmajor
  En Marganat
  En Mandri
  N’Asteva Farrer
  En Narcis Quot
  En Pere Sastre
  Na Sabatera viuda
  Bernat Terrades qui esta al Moli
  Bertomeu Genoves
 
Canyamars (14 focs)
  En Rogent
  En Libre
  En Moltes
  En Bruguera de les Planes
  En Bruguera de Ribelles
  En Gell
  En Pedro
  En Figueres
  En Hom
  En Canyamas
  En Ledo
  En Galçeran
  En Miguel Ferrer
  En Nogueres
 
  El Far (9 focs)
  Arcis Boschs
  En Brugulla
  En Arenes
  En Saver
  Pere Boschs
  En Massuet
  En Carreres
  En Pruna
  En Guinard

 

Fogatge de 1497. Dosrius i Canyamars

Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón
Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón

Fogatge de 1553. Dosrius

Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón
Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón

Fogatge de 1553. Canyamars

Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón
Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón

Fogatge de 1553. El Far

Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón
Volúmenes del fondo Maestre Racional de la Sección Real Patrimonio. Archivo Corona de Aragón

Notes

[1] Josep Iglésies, “El fogatge de 1497. Estudi i transcripció”, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1991, 2 volums; Josep Iglésies, “El fogatge de 1553. Estudi i transcripció”, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1979, 2 volums.