Us transcrivim l’acta de reunió dels pagesos remences de les parròquies de Dosrius i Canyamars que es va celebrar el desembre de 1448 i que està inclosa al foli 194 v del Llibre del Sindicat Remença del 1448, custodiat a l’Arxiu Municipal de Girona.

El text original està escrit en llatí, a partir de qual us proporcionem la traducció al català.

Subsequenter vero die veneris intitulata sexta[1] mensis decembris et anni proxime dictorum, in presentia Fferrarii Peyro, notarii substituti iurati sub me Iacobo Coma, notario iam dicto, Bernardi Valmajor et Anthonii Bruguera, testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum, convocati et congregati homines termini castri de Duobus rivis parrochiarum Sancti Aciscli de Duobus rivis et Sancti Stephani de Canyamas, in platea vel sacraria loci de Duobus rivis,[2] iam dictorum Principatus Cathalonie et diocesis Barchinone, per repicamentum cimbalorum ecclesie predicte et sonum emissum de viafors, ubi alias, ut dixerunt, universitas dictarum parrochiarum et eius singulares solita est convocari et congregari, de mandato tamen Guillelmi Maltes alias Ylella, baiuli dicti termini et etiam de licentia Gabrielis Leo, portarii Regi, hi[i]s[3] presentis, ad quamquidem convocationem et congregationem convenerunt et presentes fuerunt hii qui secuntur, videlicet.

 [Sancti Aciscli de Duobus Rivis et Sancti Stephani de Canyamas]

Guillelmus Maltas alias Ylella, baiuli dictarum[4] parrochiarum, Bernardus Tarrades, Anthonius Libra alias Lull, Bernardus Oliu, Stephanus Ferrarii, Salvator Figueras, Stephanus Padro, Stephanus Nogueres, Iacobus Mir, Bernardus Gavarro, Anthonius Morera, minor dierum, Guillelmus Fonollet, Iacobus Batlle, Anthonius Staper, Bartholomeus Regent.

Divendres, 6 de desembre de 1448. Sagrera de Dosrius.

En presència de Ferrer Peiró, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Bernat Vallmajor i Antoni Bruguer, són convocats a la plaça o sagrera de Dosrius, amb repic de campanes i so de viafora[5], els homes de les parròquies de Sant Iscle de Dosrius i Sant Esteve de Canyamàs, terme del castell de Dosrius, diòcesi de Barcelona, per manament de Guillem Maltes, àlies Illa, batlle del dit terme, i amb llicència de Gabriel Lleó, porter reial, també present.

Sant Iscle de Dosrius i Sant Esteve de Canyamars

Guillem Maltes, àlies Ilella, batlle, Bernat Terrades, Antoni Llibre, àlies Llull, Bernat Oliu, Esteve Ferrer, Salvador Figuera, Esteve Padró, Esteve Noguera, Jaume Mir, Bernat Gavarra, Antoni Morera, joventut, Guillem Fenollet, Jaume Batlle, Antoni Esteper, Bartomeu Regent.

Notes

[1] Segueix ms ratllat.

[2] Segueix iamdicte ratllat.

[3] i omesa

[4] Repeteix dictarum

[5] Via fora és un crit medieval català amb què es feia una crida a la població per a defensar les seves llibertats d’una amenaça externa o interna. (Viquipèdia)

reunio_remences