Article en PDF

En aquest estudi fem un recordatori dels diversos censos des de l’edat moderna a la contemporània. Si els primers censos eren una eina amb finalitats fiscals i feien el recompte dels veïns o cases, els censos de l’època més moderns farien el recompte dels habitants.

No va ser fins a l’any 1857 que s’iniciaria una sèrie de censos que tindrien certa regularitat en el temps i que comptarien amb criteris homogenis i científics en la seva elaboració.

Hem analitzat els diversos censos des de 1857 fins a 1940, amb les seves característiques principals i hem constatat que ens ofereixen informació que tot i no ser sistemàtica, poden nodrir a l’historiador amb elements demogràfics al nivell de la realitat local. Els primers censos proporcionen molta informació amb categories tan diverses que fa difícil la comparació de les seves dades; a partir de l’any 1900 els censos guanyarien en homogeneïtat però perdrien riquesa informativa.

Les dades més destacades i sistemàtiques que ofereixen els censos al llarg dels anys són: les cèdules d’inscripció; tipus de residència; origen dels habitants; estat civil; franges d’edat; nivell d’analfabetisme i habitants per religió.

Per il·lustrar la utilitat dels censos com a font de demografia local, hem utilitzat les dades del municipi de Dosrius entre els anys 1857 i 1940. Hem pogut constatar les dificultats creades per la manca d’uniformitat de les dades i la distorsió per les xifres de transeünts que arriben al poble i tornen a marxar. Tot i això hem pogut analitzar l’evolució de les poblacions de fet i de dret; l’evolució de les unitats familiars; l’estructura de la població segons les franges d’edat, obtenint conclusions sobre la part de la població activa i passiva, aquella amb capacitat reproductiva i finalment; sobre els nivells d’analfabetisme al llarg d’aquest 83 anys.

Els censos són doncs una eina molt útil en la reconstrucció de les dinàmiques poblacionals, tot i que la utilització d’altres fonts informatives com el nombre de naixements, matrimonis i defuncions acabarien de dibuixar un perfil més acurat del comportament històric de la població.