Gràcies al buidat que Pere Solà i Gussinyer[i] va fer de les sol·licituds presentades al Govern Civil de Barcelona per part de les associacions que volien donar-se d’alta al registre d’associacions, sabem que diverses societats culturals, associacions polítiques, entitats mutuals, societats d’esbarjo i societats de socors mutus van existir al Dosrius de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

Algunes d’aquestes associacions només presentarien la sol·licitud davant del Govern Civil per obtenir el permís corresponent; d’altres presentarien l’acta de constitució i el reglament o els estatuts de l’associació.

De les primeres disposem de poca informació: el nom de l’entitat, el tipus d’associació, en alguns casos la seva adreça i l’any de la seva fundació. En el cas de les segones, les autoritats van crear un expedient a on les associacions anaven dipositant diversos documents, a iniciativa pròpia o a instàncies del mateix Govern Civil.

Durant el període de la Restauració (1874-1931) es va aprovar la Constitució de 30 de juny de 1876. Al seu article 13 es deia que “Todo español tiene derecho […] de asociarse para los fines de la vida humana”. La Llei d’Associacions de 30 de juny de 1887 tenia com a primer article que “El derecho de asociación que reconoce el artículo 13 de la Constitución podrá ejercitarse libremente conforme a lo que se preceptúa en esta Ley. En su consecuencia, quedan sometidas a las disposiciones de la misma las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, o cualesquiera otros lícitos, que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regulan también por esta Ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión de patrono y las cooperativas de producción, de crédito o de consumo“

La mateixa llei establia la forma de donar caràcter legal a qualsevol associació que volgués iniciar les seves activitats: “Los fundadores o iniciadores de una asociación, ocho días por lo menos antes de constituirla, presentarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio, dos ejemplares firmados por los mismos de los Estatutos, Reglamentos, contratos o acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto de la asociación, su domicilio, la forma de su administración o gobierno, los recursos con que cuente o con los que se proponga atender a sus gastos y la aplicación que haya de darse a los fondos o haberes sociales, caso de disolución.”.

Una vegada havien passat 8 dies des de la presentació dels estatuts o reglament, l’associació podia constituir-se i aquesta havia de presentar en un termini de 5 dies una còpia de l’acta de constitució.

La llei també establia, en el seu article 10, que “Toda asociación llevará y exhibirá a la autoridad cuando ésta lo exija registro de los nombres, apellidos, profesión y domicilios de todos los asociados, con expresión de los individuos que ejerzan en ella cargo de administración, gobierno o representación”.

El desenvolupament en forma de llei de l’article de la Constitució de 1876 que permetia la creació d’associacions i el conjunt de disposicions que regulaven la seva constitució, funcionament, prohibició i control és el que ens ha permès seguir el rastre d’algunes de les associacions fundades durant aquest període a Dosrius.

Tenim constància de la sol·licitud de les següents:

Entitat Tipus Adreça Data fundació
Patriarca Sant Josep Entitat mutual 17/05/1879
Mare de Déu dels Dolors Entitat mutual 30/10/1882
Nard Oriental Esbarjo 04/05/1885
Societat “L’Hemeteria” Esbarjo Fàbrica Sr. Fàbregas
Germandat de la Verge del Roser Entitat mutual 08/05/1902
Nou Centre Mutual de la Verge dels Dolors Entitat mutual Veïnat de Batlle, 1 16/05/1902
La Unió Esbarjo Plaça, 10 30/07/1903
La Constància Esbarjo Plaça, 9 04/05/1904
Institut Benèfic Socors mutus Sant Isidre, 10 10/12/1912
Joventut de Dosrius Esbarjo Pl. Pública, 10 20/12/1912
Germinal Esbarjo Plaça Major, 10 25/01/1916
Germandat de la Congregació Mariana i Lluís Gonzaga Entitat mutual 12/04/1916
Mutualitat Escolar “L’Estalvi Infantil” Cultural 03/03/1922
L’Artístic Cultural 17/04/1934
Centre Republicà Federal de Canyamars Política Carretera de Dosrius 18/12/1936

Atenent al tipus d’associació, durant aquests 57 anys es van constituir 5 entitats mutuals, 6 associacions recreatives, 1 de socors mutus, 2 culturals i 1 de política. 15 associacions en total, 3 durant l’últim quart del segle XIX, 9 durant el primer quart del segle XX i dues durant la II República.

Notes

[i] Pere Solà i Gussinyer, “Història de l’Associacionisme català contemporani: Barcelona i comarques de la seva demarcació (1874-1966)”, Generalitat de Catalunya, 1993.