La primera dada sobre la riquesa produïda a Dosrius la trobem al “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal” que per a l’any 1826 xifra la contribució de Dosrius en 9.056 rals i 4 morabatís.

Dos decennis després, l’obra de Madoz també ens aporta altres informacions de gran interès com són la població, la producció global i la contribució de cada municipi. Les dades provenen de la Matrícula Cadastral de 1842 i tot i que l’autor ja ens adverteix de la falta d’uniformitat de la informació, és útil si més no per comparar el nivell econòmic de Dosrius amb el nivell dels municipis de la comarca.

Dosrius tenia aleshores 70 cases, 150 veïns de cadastre, 983 habitants, un capital productiu de 3.304.000 rals de billó i una massa imposable de 82.600 rals de billó. Recordarem que els ras de billó van succeir als rals tradicionals de Ferran VII, a raó de dos rals i mig de billó per cada ral tradicional. Els nous rals de billó d’Isabel II es relacionarien amb la pesseta a raó de 25 cèntims de pesseta per cada ral.

Si extrapolem el tipus impositiu del 15% aplicat a Argentona a l’any 1842 al cas de Dosrius, la contribució que hauria pagat aquesta població a la mateixa data seria de 12.957 rals, el que suposaria un increment del 43% respecte a la xifra 1826. L’increment de la fiscalitat seria lleugerament inferior a l’increment del 54% de la població entre els anys esmentats.

Seria potser més assenyat fer una anàlisi comparativa entre Dosrius i els pobles limítrofes per contextualitzar les dades econòmiques de la població.

comparativa

Com podem observar a la taula anterior, les poblacions que més s’acostaven a la població de Dosrius eren Cabrera i Sant Andreu de Llavaneres, totes dues amb una part del territori banyada pel litoral. En ambdós casos, el capital per persona és superior a la de Dosrius, tot i que altres poblacions del Maresme quedarien per sota en el capital per càpita, com Caldes d’Estrac, Sant Cristòfol de Premià (Premià de Mar), Sant Genís de Vilassar (Vilassar de Dalt) i Sant Joan de Vilassar (Vilassar de Mar).

 

dades_maresme