Ja ens referit en un altre article a l’evolució de la població de Dosrius al llarg de la història.

Avui volem parlar de les dades ofertes pel cens de població de l’any 1857, el primer dels censos a partir del qual hi hauria una recollida sistemàtica de dades.

El cens de població de 1857 ens ofereix la xifra global de 1.152 habitants, 606 homes i 546 dones. D’aquests, 16 eren transeünts (14 homes i 2 dones), hi havia 395 solters i 194 casats i 313 solteres i 193 casades. 17 homes eren vidus i  hi havia 40 vídues.

Com es pot observar, el nombre d’homes era superior al de dones en un 11%, fet insòlit que seria una característica poblacional que podriem trobar en altres moments de la història de Dosrius i que també es donava en altres nuclis rurals com Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres i Teià.

Com a dada destacada cal esmentar que no hi havia ni un sol estranger (a Mataró hi havia més d’un centenar).

poblacio

Com podem observar a la gràfica, la franja d’edat menor de 12 mesos és relativament baixa en comparació amb la franja d’1 a 7 anys. Això pot ser degut a un taxa de natalitat baixa o de mortalitat infantil alta durant aquell any de 1857, tot i que no descartaríem un canvi de tendència en la dinàmica demogràfica que faria que Dosrius perdés població al llarg dels següent 60 anys. L’altre fenomen destacable és que la població baixa espectacularment, en relació a la franja de 8 a 15 anys, en les franges de 16 a 20, 21 a 25 i 26 a 30.